ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์


1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ThaiMidTown.com
ThaiMidTown.com (“เว็บไซต์”) ให้บริการเว็บไซต์ thaimidtown.com และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่เว็บไซต์ให้บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นที่เว็บไซต์เป็นผู้พัฒนา (“บริการ”) แก่สมาชิก (“ท่าน”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เว็บไซต์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

2. ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก
ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในการสมัครสมาชิก คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเว็บไซต์มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ เว็บไซต์มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบเว็บไซต์ริษัทแก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน รวมถึงอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
เว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก hack (จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าเว็บไซต์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. ข้อจำกัดการใช้บริการ
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของเว็บไซต์และบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
เว็บไซต์เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบและข้อมูล รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลเท่านั้น และเว็บไซต์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการซื้อขาย ใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เว็บไซต์สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย และเว็บไซต์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6. ข้อจำกัดความรับผิด
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้เว็บไซต์รับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้เว็บไซต์ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

7. การยกเลิกบริการ
เว็บไซต์มีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทันที หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า